Làm thế nào thay đổi ngôn ngữ

freeC hỗ trợ 2 ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển đổi giữa 2 ngôn ngữ này khi sử dụng platform freeC

Cách 1:

  1. Biểu tượng ngôn ngữ hiển thị ngôn ngữ hiện tại

  2. Nhấn giữ vào biểu tượng ngôn ngữ để chuyển đổi sang ngôn ngữ còn lại

    Bạn có thể sử dụng cách này ngay cả khi chưa đăng nhập vào tài khoản

Cách 2:

  1. Bấm vào biểu tưởng tài khoản ở góc phải màn hình

  2. Chọn Thông tin tài khoản

  3. Chọn ngôn ngữ

  4. Bấm Lưu thay đổi

    freeC sẽ hiển thị pop-up thông báo đổi ngôn ngữ thành công ở gốc phải

For further information or support, please contact freeC through:

Did this answer your question?
😞
😐
😁