Chỉnh sửa Tin tuyển dụng

Chỉnh sửa tin tuyển dụng

Sau khi đăng tin tuyển dụng thành công, Nhà tuyển dụng có thể chỉnh sửa lại tin tuyển dụng theo hướng dẫn sau:

Đăng nhập tài khoản Nhà tuyển dụng https://employer.freec.asia/login

  1. Trên thanh tiêu đề, chọn Tin tuyển dụng Trạng thái Đang tuyển

  2. Tại tin tuyển dụng, giữ chuột tại Thao tác → chọn Chỉnh sửa

  3. Chỉnh sửa thông tin trên tin tuyển dụng và nhấp chọn Lưu & Xem trước

  4. Nhà tuyển dụng kiểm tra lại tin tuyển dụng và chọn Đăng tin

Như vậy, Nhà tuyển dụng đã thực hiện chỉnh sửa tin tuyển dụng thành công

*Lưu ý: Nhà tuyển dụng chỉ có thể chỉnh sửa khi tin tuyển dụng đang trạng thái Đăng tuyển

Did this answer your question?
😞
😐
😁