Mở lại tin tuyển dụng

Mở lại tin tuyển dụng

Đăng nhập tài khoản Nhà tuyển dụng https://employer.freec.asia/

  1. Trên thanh tiêu đề, chọn Tin tuyển dụng chọn trạng thái Đã đóng

  2. Chọn Mở lại tin

  3. Nhà tuyển dụng điều chỉnh thông tin tin tuyển dụng, chọn Lưu & Xem trước

  4. Nhà tuyển dụng xem lại tin tuyển dụng ở 2 nền tảng, Desktop và Mobile, sau đó chọn Đăng tin

Nhà tuyển dụng đã mở lại tin tuyển dụng thành công, tin tuyển dụng sẽ hiển thị trạng thái Đang duyệt, freeC sẽ duyệt tin tuyển dụng trong 1-2 ngày làm việc

Did this answer your question?
😞
😐
😁