Đóng tin tuyển dụng

Đóng tin tuyển dụng

Đăng nhập tài khoản Nhà tuyển dụng: https://employer.freec.asia/

  1. Trên thanh tiêu đề, tại Tin tuyển dụng chọn Đang tuyển

  2. Tại tin tuyển dụng muốn đóng, giữ chuột ở Thao tác chọn Đóng tin

    Sau khi đóng tin, tin tuyển dụng sẽ chuyển sang trạng thái Đã đóng

Note: Nhà tuyển dụng chỉ có thể đóng tin tuyển dụng khi tin tuyển dụng trạng thái Đang tuyển

Did this answer your question?
😞
😐
😁